Ne kritiziramo, nego pomažemo da se korisna ideja – realizira!

“Devet telefonskih nula” GEA-SOS-a za “suzu manje” u svijetu!

Bez namjere da kritiziramo, moramo ipak reći, kako bi najblaža riječ za događaje koji su se posljednjih dana povezivali uz aktivnosti Crvenog križa bila – neorganiziranost ili dezorganiziranost. 62 milijuna kuna koliko je Hrvatski Crveni križ prikupio od građana Hrvatske (12 milijuna kuna) i 50 milijuna kuna koliko je prikupio od tvrtki za postradale u poplavama diljem Slavonije početkom lipnja, uz sve životne potrepštine stajale su ili oročene na računu ili u obliku robe uskladištene u skladištu. Nitko od postradalih od poplava nije dobio niti lipu! A od početka poplava do početka sanacije štete prošla su gotovo tri tjedna. Ali obećanja su prva i odmah stigla.

I dok je “lopticu krivice” Hrvatski Crveni križ prebacivao na Vladu ili na lokalne i mjesne čelnike u Slavoniji, u polu-privatnom i polu-poslovnom razgovoru uz šalicu kave sa dipl.ing. Zoranom Šoncom iz Zagreba, koji je u mirovini, ali ne miruje, nego je aktivan kao glazbenik i kao priznati izumitelj, doznali smo za njegovu ideju koju je još prije 12 godina plasirao u medije, ali koja je ostala samo na razini medijskog objavljivanja dok je svaki odjek ili jeka potrebna za realizacijom ove ideje – izostala. Međutim, ing. Šonc nudi nam trajno rješenje. Predlaže da se pri EU ili UN-a osnuje internacionalni fond pod nazivom GEA-SOS fond solidarnosti “Čovjek za čovjeka” sa stalno otvorenim telefonskim brojem primjerice 00-0000000.

Pozivom na taj direktan broj, kako objašnjava ing. Šonc “svaki čovjek našeg planeta mogao bi izravno uplaćivati u GEA-SOS fond svotu u visini osnovne valute svoje države”.

Nakon objave katastrofe od stanovnika planeta Zemlje moglo bi se telefonski odmah dnevno skupiti milijunski iznosi eura ili dolara i odmah poslati pomoć. – naglašava ing. Šonc, te dodaje “ Zaostali sitniš u džepu svakog bi tako trenutno dobio veliku i korisnu vrijednost. Jer, tko odmah daje, dvostruko daje”

Prema riječima ing. Šonca “ Jedan dio sredstava GEA-SOS fonda za solidarnost bi se trajno koristio za realizaciju projekata trajne ekološke zaštite planete Zemlje i to: ZRAKA, VODE, TLA, FLORE, FAUNE I ZDRAVLJA.

Tako bi se iz trajnog GEA-SOS fonda solidarnosti financirali projekti očuvanja čistog zraka (sadnjom flore), čiste vode (prijevoz leda sa Arktika i Antarktika Šoncovim eko-tankerima) i njihove distribucije, te projekti stvaranja čiste električne energije (korištenje Sunca, vjetra, rijeka, termalnih para i voda), izgradnja zdravih stanova za siromašne, škola, zdravstvenih ustanova, proizvodnju zdrave hrane i sl.

Sredstva GEA-SOS fonda solidarnosti bi se putem Crvenog križa trenutno koristila za hitnu pomoć i sanaciju u prirodnim katastrofama kao primjerice: potresi, požari, poplave, tajfuni, klizišta, ekološka zagađenja okoliša i prirode, epidemije i sl- poručio je ing. Šonc.

Kako nadalje tvrdi ing. Šonc “robovanje bogatog čovjeka materijalnim dobrima i tjelesnim užicima pretvara ga u oholu vlast nad samim sobom i rađa prijezir čovjeka prema prirodi i prema drugom čovjeku”.

Radost života time se pretvara u njegovu patnju. U takvom životu ni za koga više nema umjetnosti, jer je neprofitabilna, nema obiteljske pjesme uz kućno ognjište, jer nema ljubavi! Djeca se rađaju u plaču, koji im većini ostaje do kraja života. Podijelimo njihove vlastite suze i pružimo jedan drugome konkretnu pomoć, jer su institucije spore i neučinkovite! Druženje u činjenju dobra je nužna civilizacijska tekovina – rezolutan je ing. Šonc.

http://look4accommodation.com/wp-content/uploads/2014/05/poplave-u-Hrvatskoj.jpg

Posljednje poplave u Slavoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji koje su bile katastrofalnog karaktera i pokazale su svu osjetljivost i ranjivost naroda i zemalja pred katastrofama.

Običnom i prosječnom čovjeku problem je uplaćivati novac na neki žiro-račun ili slati ga nekoj organizaciji, no okretanjem svima prepoznatljivog telefonskog broja, mali bi čovjek dao mali prilog drugom malom čovjeku na drugoj strani svijeta, a sve za dobru stvar!- nastavlja ing. Šonc, te dodaje kako bi: “Mali prilog pojedinca jednostavnom telefonskom uplatom pridonio ukupnoj pomoći narodu zahvaćenom katastrofom.”

Vjerujem da bi se, ako bude potreba, većina ljudi rado pridružila i odazvala takvoj akciji – poručuje ing. Šonc.
U ime udruge glazbenika i ljubitelja glazbene melodije Collegium melodicuma iz Zagreba ing. Šonc poslao je prijedlog Summitu na vrhu o Zemlji, koji se prije više od 10 godina održavao u Johannesburgu u Južnoj Africi.
U pismu smo također predložili da se za humanost bez granica za sve ljubitelje zdravog života i okoliša i dobročinitelje na planetu Zemlje uvede dobrovoljni internacionalni naziv NI (Nomen internationalis) prepoznatljivosti i opredjeljenja: za muškarce Gean, a za žene Geana, internacionalni pasoš za” humanitarce bez granica”. Odgovornost za život na Zemlji tako bi se izravno prenosila na njezine stanovnike – istaknuo je ing. Šonc.

Ovako predstavljena ideja zaslužuje punu pažnju ne samo medija već i nadležnih institucija i osoba u Europskoj uniji kako bi naišla na svoju realizaciju. U slučaju da ideja ing. Šonca naiđe na odgovarajući odjek, te se poćne primjenjivati kroz institucije EU-a bila bi to prilika da u ovo vrijeme globalne ekonomske krize, te velikog broja nezaposlenih, posebice kod mladih, da se mladi ljudi iz cijele EU natječu za mjesta volontera u jednoj takvoj organizaciji, te da kroz volonterske poslove u GEA-SOS fondu solidarnosti stječu adekvatna radna iskustva, razvijaju svijest o važnosti humanitarnog rada, organizaciji i hijerarhiji poslova, te da im se takvo volontersko iskustvo posebno i valorizira u njihovom profesionalnom curicullumu.

Ujedno bi realizacija GEA-SOS fonda solidarnosti bila prilika za zapošljavanje profesionalaca čija bi osobna i profesionalna biografija bila primjerena i koji bi pokazivali sve organizatorske sposobnosti u transparentnom vođenju humanitarnih poslova. Uz, dakako, prvobitnu zamisao ing. Šonca da novac ide u fondove koji promiču svijest o potrebi zaštite prirode i zdravog života. Na taj način bi prestao “čovjek, čovjeku, biti vuk, ili “bankomat”, a postao u mnogočemu dobrohotna i darežljiva ruka solidarnosti!

Vaše: Povjerljivo, uz šalicu kave

urednica portala ZMUSK, Gordana Igrec

 ..

We are not criticizing but helping implement a useful idea
„9 zeros“ GEA SOS for a tear less in the world

Without the slightest intention of criticizing, the mildest word to describe recent events associated with the activities of the Red Cross in Croatia would be its disorganization. 62 million kuna raised by the Red Cross both from the citizens of Croatia (12million kn) and the companies (50 million kn) in order to help people in the flooded areas of Slavonia at the beginning of June, were storaged in the form of groceries and cash on the Red Cross account for the first 3 weeks since the beginning of the floods. None of those afflicted received a single lipa! Three weeks passed before the recovery efforts in the area started. However, the promises arrived first and promptly.

And while Croatian Red Cross and the government of Croatia were mutually accusing each other of neglect (together with local authorities in Slavonia), we had a partly on and partly off the record chat over a cup of coffee, with engineer Zoran Šonc from Zagreb, who is both an inventor and a renowned musician. He shared with us his idea that he presented to the media 12 years ago, unfortunately without any public echo required for the implementation of this idea. However Mr Šonc offers us a permanent solution. He suggests European Union or the United Nations to establish an international fund called GEA-SOS solidarity fund with non-stop open phone lines, for example 00-00 0000.

Making a call to this number, according to Mr Šonc, every person on the planet could directly pay some money into the Fund, in the currency of their own country.

Once a disaster has been proclaimed in a part of the world, millions of euros or dollars could be daily raised to help the people suffering, explains Mr Šonc. He adds that any change we accidentally find in our pockets could instantly gain huge and useful value since whoever gives first, gives double.

According to Mr Šonc, part of the funds Gea SOS for solidarity would be permanently used for implementation of projects aiming at permanent ecological protection of the planet Earth, namely AIR, WATER, SOIL, FLORA, FAUNA, as well as HEALTH.

Thus, GEA-SOS solidarity fund would finance projects aiming at preservation of clean air (by planting flora), clean water (transporting ice from Arctic and Antarctica in Mr Šonc’s eco tankers) as well as their distribution. Furthermore, the fund would finance production of clean electrical energy using solar, wind, hydro and geo-thermal power, building healthy residences for the poor, schools, health institutions, as well as production of healthy foods, etc.

The money  in GEA-SOS solidarity fund would be to used provide instant help and relief in natural disasters like earthquakes, fires, floods, hurricanes, landslides, pollution of the environment, as well as all kinds of epidemics, says Mr Šonc.

According to Mr Šonc, “the slavery of a rich man to the material things and physical pleasures turns him into an arrogant ruler of his own self , which breeds his loathing of nature as well as of the other man.“

The joy of life turns into suffering. There is no art for anybody, since it is non profitable, there is no family song besides the fireplace since there is no love!! Children are born crying which, for most of them, remains reality for the bigger part of their lives. Let’s share their tears and give them some real help, since institutions are slow and inefficient. Socializing while doing well is one of the obligatory civilizational benefits, Mr Šonc is resolute.

http://look4accommodation.com/wp-content/uploads/2014/05/poplave-u-Hrvatskoj.jpg

The most recent floods in Slavonia, Bosnia and Herzegovina and Serbia were catastrophic in size and have shown immense vulnerability of the people and the countries in the face of calamity. Most ordinary people see it as a problem to pay the money on an account or send it to an organization. However, dialing a well-known phone number, an ordinary man could help another ordinary man on the other side of the world, with the purpose of doing good, says Mr Šonc. A small contribution of an individual by a simple telephone payment would help the people afflicted by a disaster. I firmly believe that when the need arises, most people would gladly join such an effort, says Mr Šonc. On behalf of the Association of musicians and music lovers Collegium melodicum from Zagreb, Mr Šonc sent his suggestion to the Global Summit held 10 years ago in Johannesburg in South Africa.

„In the letter we have also suggested that for all those who care about healthy life and Environment, an international name be introduced – NI (Nomen internationalis), for all the humanity without frontiers. For men it would be Gean and for women Geana, an international passport for humanitarians without frontiers. In such a way responsibility for life on Earth would be directly transferred on each of its inhabitants“, says Mr Šonc.

Thus presented, this idea deserves our full attention not only in the media but also of the authorities and personnel in the European Union, in order to be implemented as soon as possible. In case the idea of Mr Šonc is accepted and starts to be implemented through institutions of the European Union, it could be an opportunity at the time of global economic crisis and large number of the unemployed, especially the young, to apply for the post of volunteers in such an European organization. While doing voluntary jobs in GEA-SOS solidarity fund, they would acquire different work experiences, develop awareness of the importance of charity work and organisational hierarchy of jobs. This voluntary experience should be specially valorized in their professional curriculum.

Establishing of GEA-SOS solidarity fund would also be an opportunity to employ professionals whose personal and professional biography is adequate and who would show organizational skills in transparent running of charity work. Of course, along with the initial idea of Mr Šonc to give money into funds promoting awareness of environmental protection and healthy lifestyle. Thus, a man would cease to be his own enemy or a cash machine, and would become in many ways a charitable and giving hand of solidarity.

Yours: Confidentially, over a cup of coffee…

The editor of ZMUSK: Gordana Igrec
Graphic editor: Dominik Šimetin

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s